انتخاب تصویر برای آپلود

آپلود عکس این است که در آن شما می توانید تمام تصاویر را در خود میزبان است. ما به کنترل آنها نیست. ما به آزادی بیان اعتقاد دارند، و آن را کاملا برای ما مهم است. تا زمانی که تصاویری که قانونی و میزبان در اینجا خواهد شد، اما ما حق به حذف تصاویر با توجه به دلایل فنی.